Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Zgłoś azbest do Urzędu! do 31 stycznia br.

Informację składa się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).

Jeden egzemplarz informacji właściciel (zarządca lub użytkownik nieruchomości) przekłada właściwemu: wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi a drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Jeżeli „Informacja” nie była do tej pory składana należy dokonać spisu wyrobów zawierających azbest.
Pozyskane od osób fizycznych informacje są wprowadzane do tzw. Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.gov.pl. Za pośrednictwem Bazy wygenerowane jest sprawozdanie, które w terminie do dnia 31 marca zostaje przedłożone do Marszałka Województwa.
Osoby prawne (przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty etc.) składają stosowną informację bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego.

 
92 miliony zł na usuwanie azbestu do 2017 r

Już 84 tysiące ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu zniknęło z dachów polskich domów. To efekty realizowanego od trzech lat programu Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt ogólnopolskiej akcji wyniósł ponad 45 milionów złotych.
 Dzięki środkom z Funduszy każdy mieszkaniec, który posiada dach z eternitu (materiału zawierającego azbest), może otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na jego unieszkodliwienie w wysokości nawet do 100 procent kosztów. Pomocy powinien szukać w swojej gminie. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
 W programie uczestniczą wojewódzkie fundusze z Warszawy, Lublina, Szczecina, Torunia, Wrocławia, Zielonej Góry, Gdańska, Białegostoku, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Katowic i Opola. Na realizację programu do 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 92 miliony złotych.
 Zgodnie z prawem szkodliwy dla zdrowia azbest ma być usunięty z terenu Polski do 2032 roku.

 
Program usuwania azbestu

Do 2032 r. wyroby zawierające azbest mają zniknąć z naszych dachów, ścian, domów, fabryk, urządzeń, sprzętu elektrycznego i AGD. Słowem z naszego środowiska. Szacuje się, że na terenie kraju nadal znajduje się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest.

W latach 2009-2012 usunięto około 4 mln ton tych szkodliwych odpadów. Przyjmuje się, iż w latach 2013-2022 zostanie usunięte około 5 mln ton, a w latach 2023-2032 kolejne 5 mln ton wyrobów zawierających azbest. Celowi temu służy przyjęty przez rząd "Program oczyszczania kraju z azbestu". Program ten zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski", utrzymując dotychczasowe cele i określając nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu.
W imieniu Ministerstwa Gospodarki koordynację, monitoring i zarządzanie programem prowadzi powołany przez ministra główny koordynator - Tomasz Bryzek, radca ministra w Departamencie Instrumentów Wsparcia. Zadaniem głównego koordynatora jest przede wszystkim zapewnienie efektywnej realizacji wszystkich zadań finansowanych bezpośrednio ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki. Podstawa i obowiązek działania w tym zakresie wynika z przyjęcia przez Sejm RP rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Zespół ds. usuwania azbestu z gospodarki realizuje w szczególności zadania: gromadzenia informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest na poziomie kraju - na podstawie informacji uzyskanych od marszałków województw, prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjno-popularyzacyjnej - w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobów ich usuwania oraz szkodliwości azbestu, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi - których działalność związana jest z realizacją zadań wynikających z programu, monitorowania programu i promocji technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach oraz prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem aktów prawnych dotyczących azbestu.
Program tworzy nowe możliwości, dotyczące w szczególności składowania odpadów azbestowych w składowiskach podziemnych, wdrażania nowych technologii unicestwiania włókien azbestu oraz pozostawiania w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.
Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest obejmują pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska oraz kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), środki unijne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich – tylko do końca 2013 r., których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, oraz Regionalny program operacyjny - przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, podmiotów świadczących usługi z zakresu zadań własnych tych jednostek, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy oraz rolnicy podejmujący działalność nierolniczą. lex
 
AZBEST! Ogłoszenie wyników konkursu 2013 r.

Komisja Konkursowa oceniła oferty złożone w odpowiedzi na zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki  Konkurs – Azbest 2013. Miło nam poinformować i pogratulować Jednostką Samorządu Terytorialnego, które wybrały nas do realizacji zadania. Firma AT GROUP S.A. pozyskała dla swoich klientów  239 130,00 zł dotacji na realizacje zadań opracowania „Programów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji uwzględniającej nr działek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych”. W ramach konkursu Azbest 2013 do Ministerstwa Gospodarki wpłynęły 349 oferty, w tym 260 spełniających wymagania formalne. Komisja Konkursowa przyznała dotacje 196 podmiotom.

 
Życzenia świąteczne
christmas2012_AT3
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>