Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Czy wyroby zawierające azbest usuwa tylko uprawniony wykonawca?

Listę uprawnionych do usuwania azbestu prowadzi starostwo.

Gdy właściciel nieruchomości podczas remontu chce usunąć lub zabezpieczyć wyroby zawierające azbest, to musi zgłosić swój zamiar do właściwego organu administracji architektoniczno- -budowlanej. Natomiast usunięte wyroby powinien zastąpić wyrobami, które nie zawierają tego surowca. Prace może przeprowadzać włącznie wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia, znajdujący się na liście prowadzonej przez starostwo. Po zakończeniu robót właściciel ma obowiązek odebrać pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Pomieszczenia, w których świadczone są usługi w tym zakresie, powinny zostać odpowiednio oznakowane i zaopatrzone w instrukcję bezpiecznego postępowania i ochrony przed narażeniem na pył azbestowy, umieszczoną w widocznym miejscu. Właściciel nieruchomości powinien ocenić stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. W tym celu uzupełnia specjalny formularz, który pozwala obliczyć punkty i zakwalifikować produkt do jednego z trzech stopni pilności usunięcia go z nieruchomości. Pierwszy zobowiązuje do niezwłocznego usunięcia lub naprawy wyrobu zawierającego azbest. Drugi nakłada obowiązek powtórzenia oceny po okresie jednego roku, zaś trzeci – pięciu lat. W ramach oceny właściciel powinien określić m.in. poziom eksploatacji i uszkodzeń wyrobu. Wymogi te zawierają przepisy, które ukazały się po wydanym w 1997 roku zakazie produkcji wyrobów azbestowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 
Stop dla azbestu we Wrocławiu

Już na przełomie maja i czerwca br. dolnośląskie samorządy będą mogły zgłaszać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska we Wrocławiu wnioski na usuwanie niebezpiecznego azbestu. W latach 2011-2012 na ten cel zostanie wydatkowane około 3,5 miliona złotych.

Popularny niegdyś materiał do pokrycia dachów czy elewacji, jest zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia. Może powodować pylicę czy choroby nowotworowe.

WFOŚiGW we Wrocławiu przygotował atrakcyjną ofertę finansową. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji. Istniej możliwość pozyskania do 85 proc. dopłat na zadania związane z usuwaniem azbestu i obejmujące koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest.

Wszystkie dolnośląskie gminy otrzymały informacje o przygotowaniach do ogłoszenia naboru. Wpłynęło 40 deklaracji. Krajowy program usuwania azbestu przewiduje, że do roku 2032 zniknie on ze wszystkich wyrobów.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

 
Usuwanie azbestu na Śląsku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na wspólne dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych w województwie śląskim w latach 2011-2012.

Daje ona możliwość uzyskania wsparcia ze środków publicznych na likwidację wyrobów z azbestem pochodzących z domów i obiektów należących do osób fizycznych.

Umowa zakłada, że samorządy gminne, posiadające na swoim terenie zinwentaryzowane i objęte gminnym programem likwidacji azbestu wszelkie obiekty zawierające odpady azbestowe, mogą na ich likwidację uzyskać- ze środków NFOŚiGW- dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe dofinansowanie może pochodzić ze środków WFOŚiGW w formie preferencyjnej pożyczki, która w połowie może zostać umorzona bez konieczności przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie proekologiczne.

Z dofinansowania skorzystać mogą właściciele wszystkich obiektów objętych gminnym programem usuwania azbestu. W praktyce daje to szansę na sfinansowanie bezzwrotne w wysokości do 75% procent kosztów dotyczących zdjęcia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia. Prace te muszą zostać jednak wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań, co powinno być stosownie udokumentowane. Na realizację tego dwuletniego programu przewidziano ok.5 mln złotych, w tym 2,5 mln zł przekazanych z NFOŚiGW.

Oszacowano, że koszt realizacji rządowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w ciągu 30 lat wynosić będzie ok.48 mld. zł, z czego fundusze ekologiczne pokryją 711 mln zł.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach
 
Szukamy rady na odpady azbestowe

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki "Szukamy rady na odpady azbestowe" wykonanej na zleceni Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

oferta_azbest_1

 
Konkurs azbestowy w Miasteczku Śląskim
W dniach od 10.05 do 31.05.2010 r. odbył się konkurs w ramach kampanii „Szukamy rady na odpady azbestowe" w ośrodkach edukacyjnych znajdujących się na terenie gminy Miasteczko Śląskie. Hasło konkursu brzmiało: „O środowisko i zdrowie dbamy, dlatego azbest zwalczamy!"
Celem konkursu było:
 • uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak niebezpieczny jest azbest dla środowiska i zdrowia ludzi,
 • promowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze środowiskiem,
 • wspomaganie działań ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
Konkurs przebiegał w trzech kategoriach w zależności od wieku uczestników.
Nauczyciele prowadzący otrzymają dyplomy, a wśród wszystkich uczestników zostaną rozdane nagrody za udział i stosowane zaangażowanie.

1. Publiczne Gimnazjum im ks. Teodora Christopha:
 • Nauczyciel prowadzący: Ilona Urbańczyk
 • Autor pracy: Monika Mazur (kat.III) - "Szukamy rady na odpady azbestowe"
2. Szkoła Podstawowa nr 1:
 • Nauczyciel prowadzący: Barbara Pająk
 • Autor pracy:
a.) Janka Hajduk, Martyna Juryniec, Marta Klyta (kat.I-klasa I-7-8 lat) -"Świat bez azbestu jest piękny"
b.) Tomasz Dyrgała, Michał Sikorski (kat.I - klasa I -7-8 lat) - "Chcemy świata bez azbestu"

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka:
 • Nauczyciel prowadzący: Grażyna Ochman
 • Autor pracy:
a.) Marta Płowiec (kat.II- kl.V) "Azbestu do lasu nie wyrzucajcie. O swoje środowisko zadbajcie"
b.) Julia Rachel (kat. II- kl.V) - "Azbest bezpiecznie składujcie to wtedy dłużej zyć będziecie"
c.) Karolina Warecka (kat.II -kl.VI) - Dbaj o swoje życie"
d.) Smyrak Iwona (kat. I -kl. III) - "Zadbaj o zdrowie"
e.) Joanna Szulc (kat.II-kl.V) - "Azbest = Nowotwór"
f.) Maria Ochman (kat.II-kl. V) - "odpady azbestowe przyczyna wielu chorób"

4. Przedszkole nr 1:
 • Nauczyciel prowadzący: Alina Czarnecka, Ewelina Rutkowska, Ewelina Gansiniec, Iwona Nowak
 • Autor pracy:

a.) Bartosz Lesiak, Natalia Żuk, Kamil Sierzputowski, Karol Machura (kat.I-3- latki) - "Szukamy rady na odpady azbestowe"
b.) Dawid Zieleniucha (kat I-5 lat)- "Szukamy rady na odpady azbestowe"
c.) Emilia Wujda (kat.I-6 lat) - "Szukamy rady na odpady azbestowe"

5. Przedszkole nr 3:
 • - Nauczyciel prowadzący: Joanna Sołtysik, Bożena Hajduk
 • - Autor pracy:
a.) Zosia Katryniok, Patrycja Pałyga (kat.I -przedszkole) - "Truciciel azbest"
b.) Nadia Fiedor, Oliwia Wojtas, Paulina Kaleja (kat.I- przedszkole) - "Nie dla azbestu - tak dla ekologii"


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I PROWADZĄCYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I ZACHĘCAMY DO DALSZEGO SZERZENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA ORAZ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>