Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Minister Gospodarki
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kontekście gospodarowania odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Środowiska, Warszawa 21 lutego 2013 r

 
Prognoza oddziaływania na środowisko POKA
Informacja dotycząca Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032

Prognoza oddziaływania na środowisko (wesja po konsultacjach społecznych)

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Załącznik nr 1 - analiza aktów prawnych

Załącznik nr 2.1 - Kraśnik

Załącznik nr 2.2 - Rachocin

Załącznik nr 2.3 - Korytki Borowe

Załącznik nr 2.4 - Miastkowo

Załącznik nr 2.5 - Małociechowo

Załącznik nr 3 - Mapa

 

Źródło: www.mg.gov.pl

 
Baza Azbestowa
Narzędzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki i stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
 


www.bazaazbestowa.gov.pl


 
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032

Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 utrzymuje cele i aktualizuje zadania "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".

Główne cele "POKA" to:

  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Źródło: www.mg.gov.pl