Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki   i   dotacje,   ale   uzupełniają   je   inne   formy   finansowania,   np.   dopłaty   do   preferencyjnych  kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego.

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych mogą składać wnioski o przekazanie środków w ramach następujących programów priorytetowych. Jednym z projektów priorytetowych obejmujących obszar wyrobów zawierających azbest jest :

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów - wnioski dostępne na stronie internetowej TUTAJ

Żródło: NFOSIGW