Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Oferta dla firm

 • opracowanie wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami,
 • opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów,
 • inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
 • przeprowadzenie oceny stanu i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów,
 • projekty rozbiórki i demontażu wyrobów zawierających azbest,
 • pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu,
 • audyt azbestowy w zakładach,
 • instrukcja bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczeń z wyrobami zawierającymi azbest,
 • pobór i analiza próbek powietrza,
 • szkolenia,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji,
 • doradztwo techniczne.
Oferta dla samorządów Oferta dla wspólnot mieszkaniowych