Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Oferta dla samorządów

 • opracowanie programów usuwania azbestu,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest uwzględniającej numer działki ewidencyjnej i obręb ewidencyjny,
 • przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu,
 • pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu,
 • opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji na realizacje zadań w ramach ogłoszonego Konkursu – Azbest przez Ministerstwo Gospodarki,
 • plan ochrony przed szkodliwością azbestu,
 • monitorowanie realizacji Programu,
 • operatorstwo na wszystkich etapach realizacji Programu,
 • prowadzenie portalu internetowego,
 • oprogramowanie,
 • opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • opracowanie Programu Ochrony Środowiska,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa ochrony środowiska,
 • szkolenia,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji,
 • doradztwo techniczne.
Oferta dla firm Oferta dla wspólnot mieszkaniowych