Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

  • inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  • przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu,
  • plan kontroli, jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest,
  • pobór i analiza próbek powietrza,
  • oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się instalacje z wyrobami zawierającymi azbest,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji,
  • doradztwo techniczne.
Oferta dla firm Oferta dla firm