Dzięki naszym działaniom zinwentaryzowano już

20.722.665 m²

wyrobów zawierających azbest.

Dowiedz się więcej o corocznym konkursie Ministerstwa Rozwoju.

Pozostałe

Pozostałe dokumenty poruszające problematykę utylizacji azbestu:

  • Gminne, Powiatowe, Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami;
  • Gminne, Powiatowe, Wojewódzkie Programy Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest;
  • Dyrektywy i decyzje UE;

Wykaz dyrektyw i decyzji dotyczących problematyki azbestowej